TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

I. Thông tin chung

Vị trí: Nhân viên Kế toán      -  Thời gian làm việc Toàn thời gian
Bộ phận: Phòng kế toán và nhân sự    -  Quản lý trực tiếp Giám đốc điều hành
Nơi làm việc: Phòng 15.16, Tầng 15, Tòa nhà Kingston - 146 Nguyễn Văn Trổi hoặc 223B Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận 

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Liên quan đến việc tổ chức và điều hành bộ máy Kế toán tài chính của Công ty:
- Tham gia công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống tài khoản, hệ
thống sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động kế toán tài chính cho Công ty.
- Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho công tác quản lý hạch toán.
- Tư vấn cho Giám đốc về chính sách thuế, kế toán, thiết lập phương pháp tính và hạch toán các
loại chi phí với hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra kế hoạch tài chính đã được phê duyệt bởi Giám đốc công
ty.
2. Liên quan đến công việc sự vụ:
2.1. Liên quan đến kế toán:
- Hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh
nghiệp theo chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành.
- Trực tiếp kiểm tra, kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng các quy
trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Cuối tháng tập hợp và lập đầy đủ các chứng từ kế toán hàng tháng theo quy định. Đôn đốc
khách hàng bổ sung hóa đơn đầu vào, dự kiến kế hoạch xuất hóa đơn đầu ra và tham mưu việc
cân đối thuế phải nộp cho từng công trình một cách hiệu quả.
- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ
(tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các công trình, dự án mình theo dõi. Xác định và đề xuất
lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất và thực hiện thanh quyết toán.
- Tập hợp phân bổ chi phí, tính giá thành công trình, hạng mục công trình, lãi lỗ…
- Kiểm tra, rà soát và chỉnh sửa sổ kế toán của Công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán Việt
Nam.
- Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo
quy định của Pháp luật và Công ty.
- Các công việc khác đảm bảo hệ thống kế toán của Công ty hoạt động chính xác và hiệu quả.

2.2. Liên quan đến báo cáo:
- Hàng tuần báo cáo tổng hợp công nợ (bao gồm công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nợ nội bộ).
- Hàng tháng báo cáo chi phí.
- Lập các báo cáo thuế tháng, quý, năm theo quy định hiện hành của luật thuế. Kiểm tra việc thực
hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định;
- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo chế độ kế toán hiện hành. In sổ sách kế toán vào cuối năm
tài chính. Thực hiện chỉ đạo việc lưu trữ chứng từ kế toán cũng như bảo mật số liệu, chứng từ sổ
sách kế toán của Công ty;
- Trực tiếp giao dịch với cơ quan Nhà nước về quản lý thuế - tài chính để giải trình và trả lời mọi
vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, thuế của Công ty.
3. Các công việc liên quan khác:
- Làm việc dưới sự điều hành của Giám đốc;
- Cung cấp các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, thuế theo yêu cầu của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.
- Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.

III. Quyền hạn

- Làm việc dưới sự điều hành của Ban giám đốc.
- Yêu cầu các phòng ban bộ phận liên quan cung cấp thông tin liên quan và phối hợp triển khai
công việc của phòng.
- Được từ chối các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin sai quy định.

IV. Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
Trình độ chuyên môn: Tài chính, Kế toán

Yêu cầu:

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững và
am hiểu nguyên tắc - chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, nghiệp vụ
hạch toán kế toán.
- Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của
doanh nghiệp.
- Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán FAST, MISA, có định hướng
nghề nghiệp phù hợp với sự phát triển của Công ty, được đào tạo lại
theo nhu cầu của Công ty.

V. Quyền lợi và phúc lợi

- Chế độ tăng lương và thưởng theo định kì và hiệu quả công việc
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thân thiện
- Được tham gia đi du lịch hàng năm
- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của
công ty.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.